Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 86/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jarocinie z 2016-04-21

Sygn. akt: I C 86/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 kwietnia 2016r.

Sąd Rejonowy w Jarocinie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Magdalena Tyrakowska

Protokolant:

st. sekr. sądowy Monika Wojciechowska-Stasik

po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016r. w Jarocinie

na rozprawie sprawy:

z powództwa (...) z siedzibą we W.

przeciwko P. S.

o zapłatę kwoty 16.880,11 zł

oddala powództwo.

SSR M. Tyrakowska

Sygn. akt I C 86/16

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 28.01.2016r. powód (...) (...) Nr (...) we W. wniósł o zasądzenie od pozwanego P. S. kwoty 16880,11zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty. W uzasadnieniu podniósł, że pozwany i wierzyciel pierwotny tj. (...) Bank (...) S.A. zawarli w dniu 12.12.2006r. umowę bankową o numerze (...), na podstawie której pozwany otrzymała określoną w umowie kwotę pieniężną, jednocześnie zobowiązał się do jej zwrotu na warunkach precyzyjnie określonych w tejże umowie. Pozwany nie uregulował swojego zadłużenia, wobec czego kwota należności głównej stała się wymagalna wraz z odsetkami za opóźnienie. W dniu 17.04.2015r. (...) Bank (...) S.A. zawarł z powodem umowę przelewu wierzytelności. Pozwany do dnia wniesienia pozwu nie uregulował swojego zadłużenia wynikającego z dokumentów finansowych, czego dowód stanowi wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego i ewidencji analitycznej z dnia 21.01.2016r., na którą składają się kwota 11292,79 tytułem należności głównej oraz kwota 5587,32 tytułem odsetek. Powód wzywał pozwanego do zapłaty, jednakże bezskutecznie (k.2-3).

Pozwany na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2016r. podniósł zarzut przedawnienia (k.26).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód (...) (...) Nr (...)we W. na podstawie umowy cesji z dnia 17.04.2015r. przejął od (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w P. prawa do wierzytelności wobec pozwanego P. S. z tytułu umowy pożyczki – nr (...).

(dowód: duplikat umowy cesji wraz z wyciągiem z załącznika k.5-9)

Zadłużenie pozwanego wynosi 16880,11zł, na którą to kwotę składają się kwota 11292,79 tytułem należności głównej oraz kwota 5587,32 tytułem odsetek.

(dowód: wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego i ewidencji

analitycznej z dnia 21.01.2016r. k.4)

Sąd zważył, co następuje:

Ustalenia faktyczne wskazują, iż pozwanego i wierzyciela pierwotnego łączyła umowa pożyczki. Stosownie do treści art. 720 § 1 k.c., przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący pożyczkę zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Powód na podstawie umowy cesji, nabył od wierzyciela pierwotnego (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w P. wierzytelność powstałą w stosunku do pozwanej z tytułu umowy pożyczki – nr (...).

Stosownie do treści art.117§1k.c. z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. W myśl §2, po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia.

Z uwagi na fakt, że dochodzone roszczenie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, termin przedawnienia wynosi 3 lata (art.118 k.c.).

Jak wynika z przedłożonych dokumentów umowa pożyczki została zawarta w dniu 12.12.2006r. W tej sytuacji roszczenie było przedawnione najwcześniej już w grudniu 2009r. (sądowi nie jest znany termin ewentualnego wypowiedzenia umowy ani okres, na jaki została zawarta). Powód nie wykazał, by przedmiotowe roszczenie stawało się wymagalne w innej dacie, niż wynikającej z zawartej umowy. Powód nie wykazał również, by zaszły okoliczności powodujące przerwanie względnie zawieszenie biegu terminu przedawnienia. Pozew został złożony dnia 28.01.2016r., a więc po upływie trzyletniego terminu przedawnienia.

Z chwilą przedawnienia roszczenia głównego nastąpiło również przedawnienie roszczenia o odsetki (por. uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 26 stycznia 2005r. III CZP 42/04, publ. OSNC 2005/9/149).

Mając powyższe na uwadze, wobec przedawnienia dochodzonego roszczenia, na podstawie powołanych przepisów orzeczono jak w sentencji wyroku.

/-/ M. Tyrakowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Jóźwiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jarocinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Tyrakowska
Data wytworzenia informacji: